Michael Landers

Handicap -2

2014-2015 Competition History

Winter League             - Winning team

Motherway's 4ball       - 1st Gross, 2nd Nett

Brodericks 4ball            - 1st Gross

Captains Prize               - Gents 1st Gross

Club 4ball #4                - 1st Nett

2015-2016 Competition History

Daisy Swayne Memorial - Overall Gross

Christmas 4ball #1            - First Gross